ساعت برنامه نویسی توسط مجموعه ساعت برنامه نویسی، مشاوران هفته آموزشی علوم رایانه و کمیته های بررسی راهبری می شود.

The Advisory Committee is composed of representatives from K-12, academia, nonprofits, for-profits, and international organizations. این کمیته استراتژی های کمپین ساعت برنامه نویسی را تبیین می کند.

The Review Committee is composed of 15 educators across K-12 grade bands that assess and recommend activities using the Advisory Committee's rubric. این مربیان فعالیت های دانش آموز محور و برنامه های آموزشی معلم محور را که توسط صدها نفر از شرکای همکار ارائه شده اند بررسی می کنند و ارزش علمی فعالیت ها، توانایی تعامل با دانش آموزان و درخواست های تجدید نظر گروه های مختلف دانش آموزان را ارزیابی می کنند.

کار و تعهد هر دو کمیته به موفقیت ساعت برنامه نویسی و چشم انداز آن در ارائه مقدمه ای بر دانش رایانه برای هر دانش آموز کمک کرده است.

Major Partners and Corporate Supporters


International Partners


Curriculum and Tutorial Partners


Infrastructure Partners and Tools


Additional Partners