Đăng ký tổ chức Giờ lập trình

Get notified when Hour of Code registration opens!

Be the first to know about this year's Hour of Code, including new activities and when registrations for Hour of Code events begin.

You can unsubscribe at any time.


1,813,123,544 giờ lập trình đã được thực hiện.

Phong trào toàn cầu có hơn 180 quốc gia tham gia.

229,617 sự kiện đã được đăng ký cho đến hiện tại, trong năm 2024.

Chú thích
Sự kiện Hour of Code
Sự kiện đặc biệt