Giờ lập trình là ý tưởng của Hội đồng đánh giá Giờ lập trình.

Hội đồng đánh giá bao gồm 12 thành viên đã từng hoặc đang đảm nhiệm công việc là nhà giáo dục ở các cấp đào tạo K-12, có vai trò đánh giá và đề xuất các hoạt động bằng phiếu đánh giá do hội đồng cố vấn ban hành. Các nhà giáo dục này đánh giá các hoạt động do học sinh tổ chức và các giáo án do giáo viên tổ chức do hàng trăm đối tác hoạt động gửi về, đánh giá các giá trị giáo dục của các hoạt động này, khả năng tương tác với học viên và sức hấp dẫn tiềm ẩn đối với các nhóm học sinh đa dạng.

Công việc và cống hiến của hội đồng này đã đóng góp vào sự thành công của Giờ lập trình cũng như tầm nhìn của hội đồng đối với hoạt động giới thiệu khoa học máy tính tới tất cả các bạn học sinh.

Đối tác chính và doanh nghiệp ủng hộ


Đối tác quốc tế


Đối tác chương trình đào tạo và hướng dẫn


Đối tác cơ sở vật chất và công cụ


Đối tác khác