1,647,427,019 உதவியது1,647,427,019 வழங்கப்பட்டது.

180+ நாடுகளில் உள்ள ஒரு உலகளாவிய இயக்கம்.

2022 ல் 61,437 நிகழ்வுகள் பதிவாகியுள்ளன.

குறிவிளக்கம்
Hour of Code நிகழ்வு
சிறப்பு நிகழ்வு
நிகழ்வுகளின் முழு பட்டியலையும் [நிகழ்வுகள் பக்கத்தில்] காணலாம் (/us/ta/events

எங்களுடன் இணையுங்கள்

ஹவர் ஆஃப் கோட் ஆண்டு முழுவதும் கிடைக்கும், ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பரில் உங்கள் வகுப்பில் உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மாணவர்களுடன் கணினி அறிவியல் கல்வி வாரத்தை ஹவர் ஆஃப் கோட் மூலம் கொண்டாட முடியும். வருடாந்திர கொண்டாட்டத்திற்கான பதிவு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபரில் தொடங்குகிறது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்

Hour of Code என்பது என்ன?

45க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் ஒரு மணி நேர பயிற்சி. அனுபவம் தேவையில்லை. ஹவர் ஆஃப் கோட் செயல்பாடுகள் ஆண்டு முழுவதும் இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

ஹவர் ஆஃப் கோட் என்பது கணினி அறிவியலுக்கான ஒரு மணிநேர அறிமுகமாகும், அடிப்படைகளை எவரும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதைக் காட்ட வேடிக்கையான பயிற்சிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அடிமட்ட பிரச்சாரத்தை உலகளவில் 400க்கும் மேற்பட்ட கூட்டாளர்கள் மற்றும் 200,000 கல்வியாளர்கள் ஆதரிக்கின்றனர்.

உங்கள் வகுப்பிற்கான நிகழ்வைத் திட்டமிட, எங்கள் வழிகாட்டியைப் படிக்கவும்

Hour of Code சிறப்பும்சங்கள்


15 க்கும் அதிகமான மொழிகளில் மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள்
100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் ஒரு Hour of Code–ஐ முயற்சித்துள்ளார்கள்
கடந்த 70 ஆண்டுகளைக் காட்டிலும் அதிக பெண்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை முயற்சித்துள்ளார்கள்

ஹவர் ஆஃப் கோட் Code.org ஆல் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது.