ஹவர் ஆஃப் கோட் ரிவியூ கமிட்டியால் ஹவர் ஆஃப் கோட் இயக்கப்படுகிறது.

மதிப்பாய்வுக் குழு K-12 கிரேடு பேண்டுகளில் உள்ள 12 தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் கல்வியாளர்களைக் கொண்டது இந்த ஆசிரியர்கள் மாணவர் தலைமையிலான நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஆசிரியர் தலைமையிலான பாடம் திட்டங்கள், செயல்பாடுகள் கல்வி மதிப்பு, கற்போர் மற்றும் சாத்தியமான வேண்டுகோள் மாணவர்கள் பல்வேறு இணை திறன் மதிப்பிடும் செயல் கூட்டாளிகள் நூற்றுக்கணக்கான சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு.

இரு குழுக்கள் உழைப்பு மற்றும் குறியீட்டு மணி வெற்றி மற்றும் கணினி அறிவியல் அறிமுகம் வழங்கும் ஒவ்வொரு மாணவனும் அதன் பார்வை பங்களிப்பு செய்துள்ளன.

முக்கிய கூட்டாளர்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் ஆதரவாளர்கள்


சர்வதேச கூட்டாளர்கள்


பாடத்திட்டம் மற்றும் பயிற்சி கூட்டாளர்கள்


உள்கட்டமைப்பு கூட்டாளர்கள் மற்றும் கருவிகள்


கூடுதல் கூட்டாளர்கள்