Whole-school Hour of Code events — Kansas

  • LUIS AGILAR ROMANI (Coffeyville)
  • Grammar (Independence)
  • mold alun (Independence)
  • school name (Independence)
  • Emef Thomas Santos Leite (Olathe)
  • Emei Zenith Ribas Flores (Olathe)