Whole-school Hour of Code events — Hong Kong

  • (Tsuen Wan District)
  • twccps